ЛИЧНА КАРТА

Основни подаци

  • Пословно име: Јавно комунално предузеће “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад
  • Седиште: Нови Сад, Футошки пут 13
  • Претежна делатност: 7500 Ветеринарска делатност
  • Матични број: 08408777
  • ПИБ: 100454644
  • ЈББК: 91708
  • Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Кратак историјат

Јавно комунално предузеће је основано као правни следбеник Ветеринарске станице Нови Сад АД. Ветеринарска станица Нови Сад АД Нови Сад је основана 1945. године као организација за заштиту животиња, унапређење и развој сточарства на подручју општина: Нови Сад, Сремски Карловци, Темерин и Беочин. Своје услуге је обављала у ветеринарским амбулантама у Новом Саду, Футогу, Каћу, Ковиљу, Петроварадину, Темерину и пункту на Клиси у Новом Саду. Поред наведених, у Граду Новом Саду функционише и амбуланта за мале животиње и ветеринарска апотека, која обезбеђује лекове за потребе ветеринарских амбуланти и потребе становништва. Амбулантним организовањем службе на терену обезбеђени су услови да се здравствена заштита животиња реализује на територији Града Новог Сада и насељених места.

Ветеринарска станица Нови Сад АД Нови Сад је имала више унутрашњих реорганизација и промена правних облика организовања. Приватизација Ветеринарске станице Нови Сад АД Нови Сад као јавне службе, извршена је 04.06.2008. године продајом државног капитала методом јавне аукције. Приватизацијом Ветеринарске станице 30% капитала пренесено је на запослене, а остатак од 70% је купило физичко лице. Због не испуњења уговорених обавеза приватизација је раскинута 21.12.2009. године, по основу чега је 70% капитала пренето Акцијском фонду Републике Србије. У фебруару 2010. године Град Нови Сад покренуо је иницијативу да се Ветеринарска станица Нови Сад АД Нови Сад након неуспеле приватизације изузме из даљег процеса приватизације и региструје као градско јавно комунално предузеће. Град Нови Сад и Република Србија су, на основу Закључка Владе Републике Србије, 05 Број:023-3543/2013 од 4. јуна 2013. године, дана 20. јуна 2013. године закључили Уговор о преносу акција Граду Новом Саду без накнаде, којим је Република Србија пренела у власништво Граду Новом Саду акције Ветеринарске станице, у износу од 58.265,83 еура на дан 31. децембра 2006. године, што представља 69,99696% укупног капитала Ветеринарске станице. На основу наведеног уговора, Град Нови Сад се 30. јула 2013. године уписао у Централни регистар хартија од вредности као власник 4.603 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара са ознаком CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSVSNSE 71740. С обзиром на чињеницу да постоји обавеза Града Новог Сада да, у складу са Законом о комуналним делатности („Службени гласник РС“, број 88/11), Законом о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и Законом о добробити животиња ("Службени гласник РС", број 41/09), организује обављање комуналне делатности зоохигијене, и да обезбеди прихватилиште и карантин, као и на чињеницу да постоји делимична техничка, технолошка и кадровска опремљеност Ветеринарске станице за обављање наведених послова, Град Нови Сад је откупио од малих акционара преосталих 30% акција Ветеринарске станице и тиме постао власник 100% укупно емитованих акција Ветeринарске станице.

Стицањем у власништво 100% акција Ветеринарске станице стекли су се услови за промену правне форме Ветеринарске станице из акционарског друштва у правну форму јавно предузеће и да Ветеринарској станици престане својство јавног друштва, у складу са Законом о тржишту капитала, Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима, а у циљу поверавања обављања комуналне делатности зоохигијене и обезбеђивање прихватилишта и карантина на територији Града Новог Сада.

Скупштина Града Новог Сада је на XXIV седници одржаној 29. новембра 2013. године донела Закључак број: 352-3305/2013-I којим је прихваћена Информација о статусу Ветеринарске станице Нови Сад Акционарско друштво Нови Сад.

Наведеним закључком, између осталог, задужена је Градска управа за комуналне послове да, у сарадњи са Ветеринарском станицом, приступи изради нацрта оснивачког акта и статута јавног предузећа и задужена је Ветеринарска станица да започне неопходне активности за обезбеђивање минималних услова у складу са прописаним нормативима и стандардима за обављање комуналне делатности зоохигијене и обезбеђивање прихватилишта и карантина на територији Града Новог Сада, почев од јануара 2014. године.