ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Циљеви Предузећа за 2021.годину

Основни циљ у 2021. години у обављању комуналне делатности зоохигијене је квантитативно и квалитативно повећање обима услуга. У планираном обиму пружања услуга током 2021. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

Остваривање циљева које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад жели да оствари у 2021. години могуће је уз јасно дефинисану стратегију, која би обухватила поред претходно наведеног циља и:

 1. да се континуирано прате савремена достигнућа у ветеринарској делатности;
 2. наставак модернизације и осавремењавања средстава рада кроз набавке нове опреме и реализација активности у области зоохигијене, здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења;
 3. да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђењу додатних послова из своје делатности;
 4. да се стара о рационалном коришћењу ресурса, прилагођавањем образовне, квалификационе и старосне структуре, као и кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа, а ради минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса;
 5. праћење броја популације невласничких паса и мачака, спровођењем мере стерилизације/кастрације у циљу смањења броја напуштених животиња, а самим тим и броја уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада;
 6. да има континуирану и планску комуникацију која обезбеђује адекватан однос према грађанима, држави, невладиним организацијама, које се баве бригом о животињама, као и према привреди;
 7. изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама;
 8. подстицање стерилизације/кастрације власничких паса и мачака, у складу са позитивним законским прописима, те мерама против напуштања животиња (чиповање) и регистрације власничких паса и мачака, едукацијом и обавештавање власника о одговорном власништву и законским обавезама;
 9. примена Закона о добробити животиња (начело универзалности бола, начело бриге о животињама, начело интегралности, начело посвећивања пажње, начело превенције и предострожности и начело одговорности);
 10. спречавање и сузбијање зооноза-болести које се преносе са животиња на људе и представљају озбиљне здравствене, еколошке, хигијенске и естетске проблеме свих грађана;
 11. усавршавање младих стручњака, јер они представљају људске ресурсе које омогућују несметано и законито функционисање као једина обучена лица за бављење ветеринарском медицином и добробити животиња - Доктори ветеринарске медицине (ДВМ);
 12. старање о заштити животне средине;
 13. поштовање дефинисаних стратегија, и
 14. друге свеобухватне активности повезане с зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама.

Побољшањем и усавршавањем поменутих циљева Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад доприноси обезбеђивању обављања комуналне делатности зоохигијене у Граду Новом Саду.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад труди се да константно успоставља и унапређује сарадњу са удружењима за заштиту животиња и грађанима, тако да је и тај сегмент нешто на чему се планира рад и убудуће.

У наставку можете преузети комплетан Програм пословања за текућу годину као и финансијске извештаје и друга битна документа везана за пословање.

Dokumenta za preuzimanje

Документ: План и програм пословања ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2021. годину
Датум: јануар 2021.
У наставку можете преузети документ

[wpdm_button_template id='4636' style="light" align="left"]
Документ: Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године и документација из члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
Величина обвезника верификована од стране АПР: мало правно лице
Датум достављања Регистру ФИ АПР-а: 07.06.2021. и евидентирани под бројем ФИН 301973/2021
Датум уписа и јавног објављивања на страници АПР: 09.06.2021

У наставку можете преузети све обрасце:

[wpdm_button_template id='4640' style="light" align="left"] [wpdm_button_template id='4643' style="light" align="left"]
У наставку можете преузети сву документацију:


На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 28. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године и Решења Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2019-228-II од 19. јула 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 98. седници одржаној 25. јула 2019. године, донео је
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА У ОКВИРУ КАРАНТИНА И ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГA

Овим ценовником утврђују се цене услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга, које Јавно комунално предузеће “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад пружа власницима, односно држаоцима животиња. У наставку можете преузети Ценовник објављен у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 37-2019

Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи Ценовник услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/14).

Документ: „Службени лист Града Новог Сада“, број 37-2019 - Ценовник услуга ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Датум: 07.08.2019.
У наставку можете преузети документ

[wpdm_button_template id='3811' style="light" align="left"]

На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 28. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 163. седници одржаној 20.09.2022. године, донео је
ЦЕНОВНИК ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГA.

Овим ценовником утврђују се цене ветеринарских услуга које пружа Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад власницима, односно држаоцима животиња.

Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи Ценовник ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/19).

Документ: „Службени лист Града Новог Сада“, број 50-2022 - Ценовник услуга ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Датум: 19.10.2022.
У наставку можете преузети документ

[wpdm_button_template id='5126' style="light" align="left"]

На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 28. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 170. седници одржаној 23.11.2022. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦЕНОВНИКА ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГA.

Документ: „Службени лист Града Новог Сада“, број 59-2022 - Измена Ценовника услуга ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Датум: 08.12.2022.
У наставку можете преузети документ

[wpdm_button_template id='5170' style="light" align="left"]