ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Циљеви Предузећа за 2024. годину

Основни циљ у 2024. години у обављању комуналне делатности зоохигијене је квантитативно и квалитативно повећање обима услуга. У планираном обиму пружања услуга током 2024. године основни циљ је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

Остваривање циљева које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад жели да оствари у 2024. години могуће је уз јасно дефинисану стратегију, која би обухватила поред претходно наведеног циља и:

  1. праћење броја популације невласничких паса и мачака, спровођењем мере стерилизације/кастрације у циљу смањења броја напуштених животиња, а самим тим и броја уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада;
  2. спречавање и сузбијање зооноза - болести које се преносе са животиња на људе и обрнуто, а представљају озбиљне здравствене, еколошке, хигијенске и естетске проблеме свих грађана;
  3. едукацију и обавештавање власника и држаоца животиња о одговорном власништву, удомљавању напуштених животиња, мерама против напуштања животиња, чиповању и регистрацији паса и мачака - законским обавезама власника, као и изграђивању свести о хуманом поступању и старању о животињама;
  4. активности у сврху удомљавања паса и проналажењу напуштеним псима нови дом;
  5. континуирано праћење савремених достигнућа у ветеринарској делатности, наставак модернизације и осавремењавања средстава рада кроз набавку нове опреме, као и здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења;
  6. старање о заштити животне средине;
  7. континуирана и планска комуникација која обезбеђује адекватан однос према грађанима, држави, невладиним организацијама, које се баве бригом о животињама, као и према привреди;
  8. друге свеобухватне активности повезане с зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама.

Побољшањем и усавршавањем поменутих циљева Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад доприноси обезбеђивању обављања комуналне делатности зоохигијене у Граду Новом Саду.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад труди се да константно успоставља и унапређује сарадњу са удружењима за заштиту животиња и грађанима, тако да је и тај сегмент нешто на чему се планира рад и убудуће.

У наставку можете преузети комплетан Програм пословања за текућу годину као и финансијске извештаје и друга битна документа везана за пословање.

Dokumenta za preuzimanje

Документ: План и програм пословања ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2024. годину
Датум: јануар 2024.
У наставку можете преузети документ


Документ: Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године и документација из члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
Величина обвезника верификована од стране АПР: мало правно лице
Датум достављања Регистру ФИ АПР-а: 07.06.2021. и евидентирани под бројем ФИН 301973/2021
Датум уписа и јавног објављивања на страници АПР: 09.06.2021

У наставку можете преузети све обрасце:

[wpdm_button_template id='4640' style="light" align="left"] [wpdm_button_template id='4643' style="light" align="left"]
У наставку можете преузети сву документацију:


На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 28. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године и Решења Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2019-228-II од 19. јула 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 98. седници одржаној 25. јула 2019. године, донео је
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА У ОКВИРУ КАРАНТИНА И ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГA

Овим ценовником утврђују се цене услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга, које Јавно комунално предузеће “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад пружа власницима, односно држаоцима животиња. У наставку можете преузети Ценовник објављен у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 37-2019

Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи Ценовник услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/14).

Документ: „Службени лист Града Новог Сада“, број 37-2019 - Ценовник услуга ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Датум: 07.08.2019.
У наставку можете преузети документ

[wpdm_button_template id='3811' style="light" align="left"]

На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 28. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 163. седници одржаној 20.09.2022. године, донео је
ЦЕНОВНИК ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГA.

Овим ценовником утврђују се цене ветеринарских услуга које пружа Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад власницима, односно држаоцима животиња.

Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи Ценовник ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/19).

Документ: „Службени лист Града Новог Сада“, број 50-2022 - Ценовник услуга ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Датум: 19.10.2022.
У наставку можете преузети документ

[wpdm_button_template id='5126' style="light" align="left"]

На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 28. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 170. седници одржаној 23.11.2022. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦЕНОВНИКА ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГA.

Документ: „Службени лист Града Новог Сада“, број 59-2022 - Измена Ценовника услуга ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Датум: 08.12.2022.
У наставку можете преузети документ

[wpdm_button_template id='5170' style="light" align="left"]